Skip to content

TIETOSUOJASELOSTE / Suomen Kotihoito Oy

Suomen Kotihoito Oy on yksityinen sosiaali- ja terveysalan palvelun tuottaja. Tarjoamme pääasiassa ikäihmisille kotihoito palveluita. Palvelun tuottaa koulutetut sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, jotka toimivat hyvinvointi- ja palvelusuunnitelmien mukaisesti ja huomioivat työssään päivittäin asiakkaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin.

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme mitä tietoja käsittelemme, miten käsittely tapahtuu ja miten rekisteröityneet voivat käyttää henkilötietoihinsa liittyviä oikeuksia (esimerkiksi oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä tai oikeus päästä omiin tietoihin).

Suomen Kotihoito Oy käsittelee henkilötietoja asianmukaisella huolellisuudella ja soveltuvan lainsäädännön asettamien vaatimusten mukaisesti.

Käyttämällä palveluitamme hyväksyt tämän tietosuojaselosteen. Tämä tietosuojaseloste on henkilötietolain 10 §:n ja 24 §:n mukainen rekisteriseloste.

Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta, mikäli tietojenkäsittelykäytäntömme muuttuu tai päivittäminen on muuten tarpeen. Löydät ajantasaisen version verkkosivuiltamme.

Tämä tietosuojaseloste koskee ainoastaan Suomen Kotihoito Oy:n  suorittamaa tietojen käsittelyä. Tietosuojaseloste ei kata kolmansien osapuolien suorittamaa tietojen käsittelyä, emmekä ole vastuussa kolmansien osapuolien suorittamasta käsittelystä.

Rekisterin nimi

Suomen Kotihoito Oy asiakarekisteri

Rekisterinpitäjä

Nimi: Suomen Kotihoito
Y-tunnus: 3098084-7
Sähköpostiosoite: info@suomenkotihoito.fi
Postiosoite: Ahjokatu 12, 40320 Jyväskylä

Asiakasrekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Toimitusjohtaja: Markus Karjula
Markus.karjula@suomenkotihoito.fi
0405300544

Mitä tietoa keräämme?

Keräämme Suomen Kotihoito Oy:n palveluita käyttäviltä henkilöasiakkailta, sekä työnsuorittajilta palveluiden toimittamisen kannalta välttämättömiä henkilötietoja.
Voimme kerätä seuraavia henkilötietoja palveluita toimittaessamme:
(i)           etu- ja sukunimi
(ii)          yhteystiedot (mukaan lukien osoitetiedot ja puhelinnumero)
(iii)         sähköpostiosoite
(iv)         palvelukäynteihin liittyvät tiedot
(v)          muut asiakkaan itse antamat henkilötiedot
(vi)         tietoja, joita asiakkaat antavat arvioidessaan palveluitamme tai antaessaan palautetta palveluistamme

Voimme kerätä esimerkiksi seuraavia teknisiä tietoja verkkosivustomme käytön yhteydessä:

(i)          Internet-sivun vierailun kesto ja ajankohta
(ii)         Sivuilla tehdyt toimet
(iii)        Internetin selailu tapaa kuvaava tieto
(iv)        IP-osoite, käyttöjärjestelmä, internet-palveluntarjoaja

Miten henkilötietoja kerätään?

Keräämme henkilötietoja ainoastaan palveluiden tarjoamisen yhteydessä ja verkkosivumme käytön yhteydessä suoraan asiakkaalta tai käyttäjältä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saamme asiakkailtamme mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa henkilö luovuttaa tietojaan.

Miten käytämme tietoja?

Voimme käyttää henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

Tarjotaksemme ja toimittaaksemme sovitut palvelut
Räätälöidäksemme palveluitamme ja internetsivustojamme
Suorittaaksemme teknisiä analyysejä sen määrittämiseksi, kuinka voimme kehittää tarjoamiamme palveluita
Pitääksemme sinut ajan tasalla palveluihimme liittyvistä uutisista ja tiedoista
Hoitaaksemme asiakassuhdetta kanssasi esimerkiksi vastaamalla kommentteihin tai kysymyksiin tai pyytämällä sinulta palautetta.
Teknistä tietoa voidaan käyttää verkkosivujen toiminnan analysointiin, mittaamiseen ja palveluiden kehittämiseen.

Missä tilanteessa voimme luovuttaa henkilötietoja?

Jaamme henkilötietoja ainoastaan Suomen Kotihoito Oy:n organisaation sisällä ja vain siinä laajuudessa kuin on tarpeen palveluidemme suorittamiseksi ja kehittämiseksi.

Emme luovuta henkilötietoja Suomen Kotihoito Oy:n organisaation ulkopuolisille kolmansille osapuolille, ellei jokin seuraavista ehdoista sovellu:

Se on tarpeen tämän Tietosuojaselosteen tarkoituksen saavuttamiseksi

Siltä osin kuin kolmannet osapuolet tarvitsevat pääsyn henkilötietoihin palveluiden suorittamiseksi, Suomen Kotihoito Oy on toteuttanut asianmukaiset sopimukselliset ja organisatoriset toimenpiteet varmistaakseen, että henkilötietoja käsitellään ainoastaan tässä tietosuojaselosteessa mainittuihin tarkoituksiin sekä soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Nimenomaisella suostumuksellasi

Voimme jakaa henkilötietoja kolmansille osapuolille muissa, kuin yllä luetelluissa tilanteissa silloin, kun olemme saaneet nimenomaisen suostumuksen siihen. Sinulla on oikeus perua antamasi suostumus milloin tahansa.

Verkkosivujen käyttöön liittyvää kokonaiskertymätietoa ja muuta anonyymiä tietoa voidaan jakaa mainostajille, liikekumppaneille ja muille kolmansille osapuolille.

Mikä on käsittelyn tarkoitus ja peruste?

Suomen Kotihoito Oy käsittelee henkilötietoja useita tarkoituksia varten:

Tarjotaksemme palveluitamme sekä täyttääksemme sopimussuhteeseen perustuvat velvollisuutemme.

Suomen Kotihoito Oy käsittelee henkilötietoja ensisijaisesti tarjotakseen palveluja asiakkailleen sekä harjoittaakseen, ylläpitääkseen ja kehittääkseen liiketoimintaansa. Suomen Kotihoito Oy käyttää henkilötietoja suorittaakseen sopimussuhteeseen perustuvat velvollisuutensa. Henkilötietoja käytetään palveluiden toimittamiseen ja asiakassuhteen hoitoon. Mikäli käyttäjä ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme, käytämme annettua tietoa vastataksemme kysymyksiin ja ratkaistaksemme mahdolliset reklamaatiot.

Asiakasviestintään

Suomen Kotihoito Oy voi käsitellä henkilötietoja ottaakseen yhteyttä asiakkaisiin palveluumme liittyen ja ilmoittaakseen palveluitamme ja tuotteitamme koskevista muutoksista. Tietoja käytetään myös tutkimukseen ja analysointiin verkkosivujemme parantamiseksi.

Laadun parantamiseksi ja kehityssuuntauksien analysoimiseksi

Suomen Kotihoito Oy voi käsitellä tietoja palveluiden käytöstä parantaakseen palveluidensa laatua esimerkiksi analysoimalla erilaisia palveluiden käyttöön liittyviä kehityssuuntauksia. Pyrimme käyttämään tähän tarkoitukseen mahdollisuuksien mukaan anonyymia tietoa, josta henkilöä ei voida tunnistaa.

Käsittelyn peruste

Suomen Kotihoito Oy käsittelee henkilötietoja hoitaakseen sopimuksesta johtuvat velvollisuudet asiakkaita kohtaan sekä toimiakseen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Lisäksi käsittelemme henkilötietoja ylläpitääksemme ja kehittääksemme liiketoimintaamme.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Miten säilytämme henkilötietoja?

Säilytämme henkilötietoja suojatuilla palvelimilla, joita hallinnoimme yhdessä palveluntarjoajiemme kanssa. Säilyttämiämme henkilötietoja suojataan turvallisuus- ja pääsynvalvonnalla, mukaan lukien käyttäjänimi- ja salasanatunnistamisella sekä asianmukaisella tiedon salauksella.

Kirjallista materiaalia säilytämme lukkojen takana.

Säilytysaika

Suomen Kotihoito Oy ei säilytä henkilötietoja pidempään kuin laissa on säädetty ja pidempään kuin palveluiden tarjoaminen edellyttää. Säilytysaika on riippuvainen tietojen luonteesta sekä käsittelyn tarkoituksesta. Säilytysaika voi näin ollen vaihdella riippuen tiedosta ja käsittelyn tarkoituksesta.

Mitkä ovat rekisteröityjen oikeudet?

Oikeus tarkastella omia henkilötietoja

Tarjoamme rekisteröidylle pääsyn henkilötietoihin, joita käsittelemme. Tämä tarkoittaa, että rekisteröity saa omasta kirjallisesta pyynnöstään tietää, mitä rekisteriin liittyviä henkilötietoja olemme keränneet ja käsitelleet sekä mihin tarkoitukseen näitä tietoja käytetään. Ennen tietoihin pääsyä rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on pyynnöstä oikeus virheellisen, epätarkan, vanhentuneen tai tarpeettoman tiedon korjaamiseen tai täydentämiseen.

Oikeus vaatia tiedon poistamista

Rekisteröidyt voivat pyytää meitä poistamaan henkilötietonsa järjestelmistämme. Suoritamme pyyntösi mukaiset toimenpiteet, mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa. Tiedot eivät välttämättä poistu välittömästi kaikista varmuuskopio- tai muista vastaavista järjestelmistämme. Tällaiset varmuuskopiot poistetaan heti kun se on mahdollista.

Oikeus vastustaa käsittelyä

Rekisteröidyt voivat pyytää rajoituksia henkilötietojensa käsittelyyn, mikäli tietoa käsitellään muihin tarkoituksiin kuin palvelumme suorittamiseksi tai laista aiheutuvan velvollisuuden täyttämiseksi. Rekisteröidyt voivat myös vastustaa henkilötietojensa käsittelyä jatkossa, jos käsittely perustuu aikaisemmin annettuun suostumukseen. Henkilötietojen käsittelyn vastustaminen saattaa johtaa rajoitetumpiin mahdollisuuksiin käyttää palveluitamme.

Rekisteröidyillä on aina oikeus kieltää meitä käyttämästä henkilötietoja suoramarkkinointiin, markkinatutkimukseen tai profilointiin ottamalla meihin yhteyden, esimerkiksi kirjallisella pyynnöllä osoitteeseen: info@suomenkotihoito.fi

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyt voivat myös pyytää meitä rajoittamaan tiettyjen henkilötietojensa käsittelyjä. Tietojen käsittelyn rajoittamista koskeva pyyntö saattaa johtaa rajoitetumpiin mahdollisuuksiin käyttää verkkosivujamme sekä palveluitamme.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyillä on oikeus saada henkilötietonsa meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa.

Oikeuksien käyttäminen

Tässä mainittuja oikeuksia voidaan käyttää lähettämällä yllä mainittuihin osoitteisiin kirje tai sähköposti sisältäen seuraavat tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero ja kopio voimassaolevasta henkilöllisyystodistuksesta. Voimme pyytää rekisteröidyn henkilöllisyyden todistamisen kannalta tarpeellisten lisätietojen toimittamista. Voimme hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat selvästi perusteettomia. Mikäli rekisteröity katsoo, että henkilötietojen käsittelytoimenpiteemme ovat ristiriidassa voimassaolevan lainsäädännön kanssa, rekisteröity voi tehdä valituksen paikalliselle tietosuojaviranomaiselle.

Tietosuojaselosteen päivittäminen

Tämän tietosuojaselosteen muuttaminen voi olla tarpeellista muuttuneiden lainsäädännöllisten vaatimusten vuoksi tai tietosuojakäytäntöjemme muuttuessa. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen tulevat voimaan, heti kun ne ovat julkaistu verkkosivuillamme.

Miten voit olla meihin yhteydessä?

Mikäli sinulla on lisäkysymyksiä tietosuojakäytäntöihimme liittyen, ota yhteyttä osoitteeseen info@suomenkotihoito.fi

Monipuolista palvelua yhdellä sopimushinnalla ilman yllätyksiä.

VARAA MAKSUTON
SAIRAANHOITAJAN KOTIKÄYNTI.

Suomen Kotihoito auttaa rakentamaan hyvän elämän puitteet. Tarjoamme kiireetöntä kotihoitopalvelua, tukea ja seuraa eläkeläisille sekä muille kotiapua ja hoivapalveluja tarvitseville.

Suomen Kotihoito Oy
Vapaudenkatu 79 B 46, 40100 Jyväskylä (1.3.2023 alkaen)

010 319 2550

info@suomenkotihoito.fi

Luotettava-Kumppani-logo
Back To Top